Skip to content

Zwiększona pobudliwość neuronów przy braku neurodegeneracji wywołuje ataksję móżdżkową ad 8

4 miesiące ago

462 words

Różnice te mogą wynikać ze szczegółów przygotowania roztworów pipetowych (neutroza w odróżnieniu od zdysocjowanych), temperatury i / lub mocy buforowania Ca2 +; Wykazano, że wysokie stężenia buforów Ca2 + hamują rozwój prądów SK (10). Podsumowując, nasze badania w połączeniu z wcześniejszymi badaniami plastycznymi podkreślają ważny wkład kanałów SK w regulację częstości wypalania DCN i sugerują rolę kanałów SK w patogenezie ataksji. Myszy z nokautem SK3 nie wykazują jawnego fenotypu neurologicznego (31), prawdopodobnie z powodu kompensacji przez inne kanały SK. W przeciwieństwie do tego, nasze potężne, dominujące w całej rodzinie, negatywne podejście skutecznie wywołało fenomen neurologiczny i może zostać rozszerzone na inne szlaki neuronalne i na tkanki nieneuronalne poprzez zastosowanie promotorów specyficznych dla regionu i tkanki w celu dalszego zdefiniowania roli kanałów SK in vivo . Podsumowując, ataksję móżdżkową można indukować u myszy Tg przez nadpobudliwość neuronów DCN pod nieobecność zwyrodnienia móżdżku, chociaż nie można całkowicie wykluczyć modyfikowania wkładów z innych jąder komórkowych wykazujących ekspresję Tg. Degenerujące neurony Purkinjego w innych modelach ataksji mogą wywoływać reakcje wsteczne w wejściach do móżdżku, podczas gdy w naszym modelu neurony Purkinjego są nietknięte, a nadpobudliwość DCN prawdopodobnie będzie dominującą przyczyną obserwowanej ataksji móżdżkowej. W niektórych postaciach ludzkiej ataksji móżdżkowej nadpobudliwość w neuronach DCN i innych docelowych jądrach motorycznych wtórnych do utraty wkładu hamującego Purkinjego może stanowić krytyczny etap w przejawianiu choroby. Ponieważ kanały SK są krytycznymi regulatorami strzelania, nasze obserwacje podnoszą prawdopodobieństwo, że otwieracze SK, takie jak zatwierdzony przez FDA środek neuroochronny riluzol (32) mogą zmniejszać nadpobudliwość neuronalną, a tym samym terapeutycznie korzystną ataksję móżdżkową. Materiały uzupełniające Zobacz dane uzupełniające Podziękowania Niniejsza praca została wsparta dotacjami z National Ataxia Foundation (KG Chandy), NIH (KG Chandy i FM LaFerla), March of Dimes (ME Barish), Juvenile Diabetes Research Foundation (KG Chandy), oraz Austriacka Fundacja Nauki (HN Knaus). VG Shakkottai był wspierany przez stypendystów z American Heart Association Western States Affiliate. Dziękujemy Michaelowi D. Cahalanowi, J. Jayowi Gargusowi, Rui-Lin Wu, Diane K. O. Dowd, Stephanowi Grissmerowi, Toddowi C. Holmesowi, Aaronowi Kolskiemu-Andreaco, Heike Wulff i Johnowi Adelmanowi za pomocne dyskusje i sugestie. Przypisy Patrz odnośny komentarz od strony 505. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: jądra głębokie móżdżku (DCN); transgeniczny (Tg); potas o niskim przewodnictwie, aktywowany wapniem (SK); wrażliwy na apaminę prąd po hiperpolaryzacji (IAHP); kalmodulina (CaM); białko kwaśne włókniste glejowe (GFAP); sztuczne CSF (ACSF).
[hasła pokrewne: zostań rentierem opinie, olejek arganowy gdzie kupić, jak sobie poradzić po rozstaniu ]
[podobne: aparat ortodontyczny na raty, urolog dziecięcy rzeszów, jak sobie poradzić po rozstaniu ]