Skip to content

Indukowane alkoholem wytwarzanie produktów peroksydacji lipidów u ludzi cd

4 miesiące ago

706 words

Żaden z pacjentów nie odnotował zawału mięśnia sercowego w wywiadzie w roku poprzedzającym badanie. Wszyscy rekrutowani pacjenci i wolontariusze byli osobami niepalącymi. Pacjenci otrzymywali standardowy schemat leczenia diuretykiem pętlowym i diuretykiem oszczędzającym potas. Wszyscy badani przerywali stosowanie witamin i suplementów żelaza i powstrzymywali się od przyjmowania NLPZ i alkoholu przez co najmniej 4 tygodnie przed badaniem. Jedenaścioro pacjentów miało historię uzależnienia od alkoholu według wywiadu psychiatrycznego, w tym historię nadmiernego spożycia alkoholu przez ponad 10 lat (n = 8), historię wcześniejszych prób rehabilitacji (n = 11), frekwencję u Anonimowych Alkoholików (n = 10) oraz wyroków skazujących za jazdę w stanie upośledzonym przez alkohol (n = 7). Ponadto każdy z tych pacjentów uzyskał wynik pozytywny w kwestionariuszu przesiewowym CAGE w zakresie ukrytego alkoholizmu, podczas gdy wszyscy pacjenci z chorobą wątroby niezwiązaną z alkoholem i wszyscy ochotnicy mieli wyniki negatywne (26). U wszystkich 11 pacjentów stwierdzono abstynencję od alkoholu w momencie badania, w zakresie od 4 miesięcy do 4 lat i medianę dwuletnią. Tabela 1Child Pugh klasyfikacji populacji pacjentów Pacjenci zostali przyjęci do GCRC przez 3 kolejne dni. Każdy badany otrzymał ustandaryzowaną dietę przez cały okres badania. Ponadto dietetyk badawczy uzyskał obszerną historię dietetyczną od każdego uczestnika, a badanym polecono stosowanie standardowej diety przez 2 tygodnie przed badaniem. Przedmioty. typowe spożycie pokarmu zostało oszacowane na podstawie ilościowej oceny częstotliwości żywieniowej, którą wcześniej zatwierdzono (24). Wyjściowe pomiary czynności wątroby i nerek obejmowały aminotransferazę asparaginianową (AST), aminotransferazę alaninową (ALT), albuminę, bilirubinę, czas protrombiny, kreatyninę, sód i mocznik. Ponadto pobrano krew przy przyjęciu na poziom witaminy E i C. Trzy kolejne 24-godzinne zbiórki moczu uzyskano dla iPF2a-III. Biorąc pod uwagę, że niewiele informacji jest dostępnych na temat metabolizmu iP oraz że wątroba może być miejscem powstawania metabolitów, opracowaliśmy metody analizy przypuszczalnego metabolitu iPF2 2,3-dinor-5,6-dihydro-iPF2-III. -III (27, 28) w podzbiorze (n = 20) badanych osobników w celu ustalenia, czy przyrost iPF2a-III może odzwierciedlać niższy metabolizm, a nie zwiększone wytwarzanie związku. Moczowy iPF2 (3-VI mierzono również u pacjentów z ALD oraz w kontrolach dobranych pod względem wieku i płci. Dodatkowa kohorta 16 pacjentów (13 mężczyzn) z przewlekłą ALD, w wieku 49,9 lat. 13,0 lat, porównano z grupą kontrolną 12 zdrowych ochotników (6 mężczyzn) w wieku 40,3 lat. 19,9 roku (P = NS). Kryteria wejścia i wykluczenia zostały opisane powyżej. Pobrano 24-godzinną próbkę moczu do analizy 4-HNE i iPF2a-VI. Trzecie badanie obejmowało ocenę generacji iP u pacjentów z ostrym alkoholowym zapaleniem wątroby. Pacjenci zostali przyjęci bezpośrednio do służby hepatologicznej z pogotowia. Wyjściowe pomiary czynności wątroby i nerek obejmowały AST, ALT, albuminę, bilirubinę, czas protrombiny, kreatyninę, sód i mocznik. Dodatkowo uzyskano poziomy witaminy E i C. Trzech z 5 pacjentów miało ocenę Maddrey a (funkcja dyskryminacyjna) większą niż 32, co wskazuje na złe rokowania (29). Oprócz rutynowej opieki medycznej uzyskano 3 kolejne 24-godzinne zbiórki moczu dla iPF2a-III i iPF2a-VI w sposób identyczny z tym z poprzedniego badania. Czwarte badanie dotyczyło wpływu przeciwutleniającej witaminy C na wydalanie iP u pacjentów z rozpoznaną chorobą wątroby. Biorąc pod uwagę, że iPF2a-III, ale nie iPF2a-VI, może być utworzony jako drugorzędny produkt którejkolwiek z izoform cyklooksygenazy (COX) (17, 18, 30), ocenialiśmy także efekty aspiryny. Pacjentów ponownie rekrutowano z kliniki hepatologii i transplantacji wątroby. Przebadano 15 pacjentów: 5 z ALD, 5 z marskością HCV i 5 z chorobą mieszaną. Próbki do pomiaru endogennych poziomów witaminy i iP w moczu otrzymano na początku badania i po przyjęciu 2,5 g witaminy C dziennie przez 10 dni. Ostateczne próbki otrzymano po 10-dniowym okresie wymywania. Ochotnikom podano 325 mg aspiryny. Pomiar moczu iP powtórzono w 24-godzinnej próbce po przyjęciu aspiryny. W tym badaniu porównaliśmy również pomiar substancji reaktywnych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS), test ex vivo stosowany do odzwierciedlenia generacji RO1 (23) przy produkcji iP. Pomiar iPF2 -III. Mocznik iPF2a-III oznaczono metodą GC / MS, jak opisano wcześniej (17). W skrócie, mocz podzielono na porcje, wzbogacono iPF2a-III i wyekstrahowano z wodnej matrycy za pomocą ekstrakcji w fazie stałej.
[hasła pokrewne: definicja sukcesu, piłka do siedzenia przy biurku, olej kokosowy na włosy jak stosować ]
[hasła pokrewne: techniki relaksacyjne dla dzieci, zioła na odchudzanie ojca klimuszko, bmi kalkulator dla dzieci ]