Skip to content

Autor: admin

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę ad

4 miesiące ago

748 words

Opracowano dwa modele KI, z których każdy zawierał inną mutację punktową opisaną u ludzi. Pierwszą mutacją jest mutacja peptydu sygnału A (A!) T, która powoduje nieskuteczne cięcie peptydu sygnałowego przez peptydazę sygnałową (10) i względnie łagodny fenotyp u ludzi (35). Inną mutacją jest mutacja nonsensowna C67X, która wytwarza prekursor AVP obcięty w domenie NPII (15).…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę

4 miesiące ago

727 words

Rodzinna moczówka prosta neurohypophyseal (FNDI) jest autosomalnym dominującym zaburzeniem spowodowanym przez mutacje w prekursorze wazopresyny argininowej (AVP). Uważa się, że patogeneza FNDI obejmuje zmutowaną indukowaną przez białko utratę neuronów wytwarzających AVP. Stworzyliśmy mysie modele domina dwóch różnych naturalnie występujących ludzkich mutacji, które powodują FNDI. Mutacja w sekwencji sygnałowej AVP [A (a1) T] jest związana ze…

Indukcja przedłużonego przeżycia limfocytów T CD4 + za pomocą przerywanej terapii IL-2 u pacjentów zakażonych wirusem HIV ad 8

4 miesiące ago

498 words

Zatem, źródło si komórek o stałych szybkości obrotu w przedziale [Di. 1, Di] można obliczyć jako: Równanie 2, gdzie S jest całkowitym źródłem wszystkich znakowanych komórek. Całkowita populacja wyznakowanych komórek może być podzielona na I subpopulacje ze źródłami si (i = 1, …, I) i wskaźnikami obrotu di (i = 1, …, I), gdzie di…

Indukcja przedłużonego przeżycia limfocytów T CD4 + za pomocą przerywanej terapii IL-2 u pacjentów zakażonych wirusem HIV ad 7

4 miesiące ago

772 words

Poziomy HIV w osoczu mierzono za pomocą testu VERSANT HIV-1 RNA 3.0 (Bayer HealthCare AG). W celu określenia włączenia deuteru, komórki T CD4 + krwi obwodowej i komórki T CD8 + wyizolowano przez sortowanie komórek aktywowane fluorescencyjnie, stosując cytometr przepływowy EPICS ALTRA (Beckman Coulter Inc.) lub BD FACSVantage SE FACSDiVa (BD Biosciences), do ponad 99,0%…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę ad 8

5 miesięcy ago

500 words

Jednakże biorąc pod uwagę niewielką liczbę neuronów wytwarzających wazopresynę i progresywną utratę komórek w ciągu tygodni lub miesięcy, testy te raczej nie będą wystarczająco czułe, aby wykryć apoptozę niewielkiej liczby neuronów. Nie zaobserwowano wyraźnej indukcji białka stresowego Chop Chop (48), o którym doniesiono, że jest proapoptotyczny (49, 50). W przeciwieństwie do tego stwierdzono wyraźną indukcję…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę ad 7

5 miesięcy ago

751 words

U szczurów Brattleboro naturalnie występująca delecja pojedynczej zasady w sekwencji kodującej NPII wytwarza prekursory AVP z ciągłą translacją do ogona poli-A mRNA, prowadząc do rozciągania aminokwasów w polilizynie. U tych zwierząt DI jest przenoszony w sposób autosomalny recesywny (44), co sugeruje, że jest on spowodowany bezwzględnym niedoborem AVP. Chociaż zmutowane prekursory są zatrzymywane w ER,…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę ad 6

5 miesięcy ago

78 words

Liczba neuronów oksytocynergicznych pozostaje niezmieniona we wszystkich grupach wiekowych i odmianach genetycznych. Powiększenie, × 200. (b i c) Stosunki liczby wielkokomórkowych neuronów wazopresynergicznych do neuronów oksytocynergicznych w PVN (b) i jądrze nadpktycznym (SON) (c). Skrawki z 2-, 6- i 18-miesięcznych myszy AvpC67X / + wykazywały znacznie niższe stosunki niż ich mioty z tego samego miotu…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę ad 5

5 miesięcy ago

381 words

Pobór wody, wydalanie moczu i osmolalność moczu zmutowanych myszy i kontrolnych ściółki WT kontrolnych mierzono w celu określenia, czy te mutacje powodowały zmieniony bilans wodny u myszy, podobny do skutków obserwowanych u ludzi. Nie zaobserwowano znaczących różnic między homozygotycznymi myszami A (3) T A / A (A 1) A, heterozygotycznymi myszami A / A (A…

Mysi model autosomalnej dominującej moczówki prostej neurohypophyseal ujawnia postępującą utratę neuronów produkujących wazopresynę czesc 4

5 miesięcy ago

757 words

Liczbę komórek wyrażono jako stosunek liczby neuronów NPII-dodatnich do liczby neuronów OT-dodatnich. W celu określenia kosztów NPII za pomocą BiP (Grp78) lub Chop (Gadd153), szkiełka były blokowane za pomocą normalnej surowicy osła i koinkubowane z kozim anty-NPII i króliczym anty-Gadd153 (F-168, 1:20; Santa Cruz Biotechnology Inc.) lub królicze anty-Grp78 (H-129, 1:20; Santa Cruz Biotechnology Inc.)…

Retencja CXCR4 w retikulum endoplazmatycznym blokuje rozprzestrzenianie się hybrydomy komórek T. ad 5

5 miesięcy ago

772 words

Komórki wyizolowane z dużego guza badano na ekspresję EGFP. Ekspresja EGFP została prawie całkowicie utracona, dlatego też prawdopodobnie zniknęło również ekspresja SDF-1-KDEL, więc jest to prawdopodobnie powód, dla którego nastąpiło rozpowszechnienie. Aby ustalić, że wszystkie linie komórkowe były zdolne do wzrostu in vivo, 106 komórek wstrzyknięto podskórnie, a wielkość guza śledzono w czasie. Wielkość wszystkich…